2023 Trong thực tiễn, nuôi cấy mô ở động vật được ứng dụng trong lĩnh vực nào? Lấy ví dụ.

37.27. Trong thực tiễn, nuôi cấy mô ở động vật được ứng dụng trong lĩnh vực nào? Lấy ví dụ.

  • Trong thực tiễn, nuôi cấy mô ở động vật được ứng dụng trong lĩnh vực y học nhằm thực hiện các nghiên cứu tế bào ung thư hoặc nuôi cấy một số cơ quan (như da) trong điều trị bỏng, …

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho các phân tử sau: H2S, SO2, CaSO3, Na2S, H2SO4. Số oxi hoá của nguyên tử S trong các phân tử trên lần lượt là A. 0; +6, +4; +4; +6. B.0; +6; +4, +2; +6. C.+2, +6; +6; -2; +6. D. -2; +6; +6; -2; +6. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *