2023 Trước khi che phủ một phần của lá, tại sao chúng ta phải để cây vào chỗ tối ít nhất hai ngày?

24.3. Trước khi che phủ một phần của lá, tại sao chúng ta phải để cây vào chỗ tối ít nhất hai ngày?

A. Để lá bị che phủ và lá không bị che phủ đều như nhau trước khi tiến hành thí nghiệm.

B. Để lá cây tạm ngừng hoạt động quang hợp.

C. Để tinh bột trong lá cây được vận chuyển đến bộ phận khác.

D. Tất cả các ý trên.

  • D. Tất cả các ý trên.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 8 a. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là A. 1 s 2 2 s 2 2 p 3 B. 1 s 2 2 s 1 2 p 5 C. 1 s 1 2 s 2 2 p 5 D. 1 s 2 2 s 2 2 p 4 b. Nguyên tố X thuộc chu kì A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 c. Nguyên tố X th | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *