2023 Trường hợp trong orbital p có chứa hai electron thì có những cách nào biểu diễn electron trong orbital đó? Cách nào tuân theo quy tắc Hund? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

3.20. Trường hợp trong orbital p có chứa hai electron thì có những cách nào biểu diễn electron trong orbital đó? Cách nào tuân theo quy tắc Hund? 

Trường hợp trong orbital p có chứa hai electron

Chỉ có cách (1) tuân theo quy tắc Hund.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Dấu hiệu để nhận ra phản ứng là phản ứng oxi hoá – khử dựa trên sự thay đổi đại lượng nào sau đây của nguyên tử? A. Só mol. B. Số oxi hoá. C. Số khối. D. Số proton. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *