2023 Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không? | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 40: Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không?

a) 16  / 6 và 40 / 15

b) $\frac{2}{3}/\frac{1}{4}$ và 12 / (-0.3)

c) (-3.9) / 2.4 và  5.85 / (-3.6)

d) $\sqrt{9} / 2 và \sqrt{36} / 4$

a) Ta có: 16 / 6 = $\frac{16}{6}=\frac{16 / 2}{6 / 2}= \frac{8}{3}; 40 / 15=\frac{40}{15}=\frac{40/5}{15/5}=\frac{8}{3}$

Hai tỉ số đã cho đều bằng $\frac{8}{3}$. Vậy ta có tỉ lệ thức16  / 6 = 40 / 15.

b) Ta có: $\frac{2}{3}/\frac{1}{4}$ = $\frac{2}{3}\times4=\frac{8}{3} $; 12 / (-0.3) = -4.

Hai tỉ số không bằng nhau nên ta không có tỉ lệ thức từ hai tỉ số đó.

c) Ta có: (-3.9) / 2.4 = $\frac{-3.9}{2.4}=\frac{-39}{24}=\frac{-13}{8}; 5.85/(-3.6)=\frac{-5.85}{3.6}=\frac{-13}{8}.$

Hai tỉ số đã cho đều bằng$ \frac{-13}{8}$. Vậy ta có tỉ lệ thức (-3.9) / 2.4 = 5.85 / (-3.6)

d) Ta có: $\sqrt{9}/2=3/2=\frac{3}{2}; \sqrt{36}/4=6/4=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$

Hai tỉ số đã cho đều bằng $\frac{3}{2}$. Vậy ta có tỉ lệ thức $\sqrt{9} / 2 = \sqrt{36} / 4$

Bài Hay  2023 Cho Hình 7, biết AB = AC và BE là tia phân giác của $\widehat{ABC}$; CF là tia phân giác của $\widehat{ACB}$ | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *