2023 Viết cấu hình electron theo ô orbital của nguyên tử các nguyên tố có Z = 9, Z = 14 và Z = 21. Chúng là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

3.24. Viết cấu hình electron theo ô orbital của nguyên tử các nguyên tố có Z = 9, Z = 14 và Z = 21. Chúng là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm?

Z = 9 ($1s^{2}2s^{2}2p^{5}$)

Nguyên tử có 7e hoá trị, dễ nhận electron, là phi kim

Z = 14 $(1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{2}$).

Nguyên tử có 4e hoá trị nên có thể nhường hoặc nhận electron, là phi kim.

Z = 21 ($1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{2}3d^{1}$).

Nguyên tử có 3e hoá trị nên dễ nhường electron, là kim loại.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hãy xác định những hoạt động sau đây sẽ cung cấp nước (+) hay làm mất nước (-) của cơ thể.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *