2023 Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa của a | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 25: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa của a:

a) $(\frac{5}{13}^{4}$ $\times$ $\frac{5}{26}$ $\times$ $\frac{10}{13}$ với a = $\frac{5}{13}$;

b) $(\frac{-3}{4}^{4}$ $\times$ $(0.75)^{3}$ với a = 0.75;

c) $(-0.36)^{3}$ / $\frac{-25}{9}$ với $\frac{3}{5}$;

d) 4 $\times$ 2 / ($2^{3}$ $\times$ $\frac{1}{16}$) với a = 2.

a) $(\frac{5}{13}^{4}$ $\times$ $\frac{5}{26}$ $\times$ $\frac{10}{13}$ =  $(\frac{5}{13}^{4}$ $\times$ $\frac{5}{13 \times 2}$ $\times$ $\frac{5 \times 2}{13}$ = $(\frac{5}{13}^{4}$ $\times$ $\frac{5}{13}$ $\times$ $\frac{5}{13}$ = $(\frac{5}{13})^{6}$;

b) $(\frac{-3}{4}^{4}$ $\times$ $(0.75)^{3}$ = $(\frac{3}{4}^{4}$ $\times$ $(0.75)^{3}$ = $(0.75)^{4}$ $\times$ $(0.75)^{3}$ = $(0.75)^{7}$;

c) $(-0.36)^{3}$ / $\frac{-25}{9}$ = $(\frac{-9}{25}^{3}$ $\times$ $\frac{-9}{25}$ = $(\frac{-9}{25}^{4}$ = $(\frac{9}{25}^{4}$ = $[(\frac{3}{5})^{2}]^{4}$ = $(\frac{3}{5})^{8}$;

d) 4 $\times$ 2 / ($2^{3}$ $\times$ $\frac{1}{16}$) = $2^{2}$ $\times$ 2 / $\frac{2^{3}}{16}$ = $2^{2}$ $\times$ 2 $\times$ $\frac{2^{4}}{2^{3}}$ = $2^{2}$ $\times$ 2 $\times$ 2 =  $2^{4}$.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Để bảo quản nhiều loại rau, củ, quả được lâu, chúng ta không nên rửa chúng trước khi cho vào tủ lạnh. Hãy giải thích tại sao.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *