2023 Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 22: Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:

a) 343 với cơ số 7;

b) 0.36 với cơ số 0.6 và -0.6;

c) $\frac{-8}{27}$ với cơ số $\frac{-2}{3}$;

d) 1.44 với cơ số 1.2 và -1.2.

a) 343 = $7^{3}$;

b) 0.36 = $0.6^{2}$ = $(-0.6)^{2}$;

c) $\frac{-8}{27}$ = $(\frac{-2}{3})^{3}$;

d) 1.44 = $1.2^{2}$ = $(-1.2)^{2}$.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nước nào dưới đây khởi đầu cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba? | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *