2023 Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì): | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 43: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì): 

a) 1 / 11;

b) 17 / 333;

c) 4.3 / 99;

d) 18.7 / 6.6.

a) 1 / 11 = 0.(09)

b) 17 / 333 = 0.(0.51)

c) 4.3 / 99 = 0.0(43)

d) 18.7 / 6.6 = 2.8(3)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bạn Chúc muốn chia đều nửa kg đường vào n túi. Gọi p (g) là khối lượng đường trong mỗi túi | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *