2023 Viết từ ngữ chỉ đặc điểm của cảnh vật ở nông thôn và thành thị vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Viết từ ngữ chỉ đặc điểm của cảnh vật ở nông thôn và thành thị vào chỗ trống:

Cảnh vật

Nông thôn

Thành thị

Nhà cửa

Thưa thớt

San sát

Đường sá

 

 

Xe cộ

 

 

Vườn tược

 

 

Không khí

 

 

 

Cảnh vật

Nông thôn

Thành thị

Nhà cửa

Thưa thớt

San sát

Đường sá

 Nhỏ

 Lớn

Xe cộ

 Thưa thớt

 tấp lập

Vườn tược

 Nhiều

 ít

Không khí

 thoáng mát, trong lành

 ô nhiễm

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Những thành tựu nào của văn minh Trung Hoa thời kỳ cổ - trung đại còn được bảo tồn và phát huy giá trị đến ngày nay? | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *