2023 Với giá trị nào của x thì A =$10\times \left | x-2\right |+22$ đạt giá trị nhỏ nhất? | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 28*: 

a) Với giá trị nào của x thì A =$10\times \left |  x-2\right |+22$ đạt giá trị nhỏ nhất?

b) Với giá trị nào của x thì B=$-(21x^{2} +22\times \left | x \right |) -23$ đạt giá trị lớn nhất?

a) Nhận xét: Với các số thực a, b, c, d, nếu a $\geq $ b, c $\geq $d thì a + c $\geq $ b + d.

Ta có:$\left |x-2  \right | \geq 0$ với mọi số thực x nên A = $10\times \left |  x-2\right |+22\geq 22$  với mọi số thực x.

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 22

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi$ \left |  x-2\right |$ = 0. Suy ra x – 2 = 0 hay x = 2.

b) Nhận xét: Với hai số thực a, b, nếu a $\geq  b thì -a\leq -b$

Ta có: $ x^{2}\geq 0, \left |  x\right | \geq 0$ với mọi số thực x nên $21x^{2} +22\times \left | x \right | \geq 0$ hay $-(21x^{2} +22\times \left | x \right | )\leq  0$ với mọi số thực x.

Bài Hay  2023 Hoàn thiện các câu trong sơ đồ bằng cách: a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ - có kí hiệu (a), (b),..., k b) Ghép những hình ở bên dưới vào những ô vuông thích hợp có các số 1, 2, trong sơ đồ. | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Suy ra B=$-(21x^{2} +22\times \left | x \right |) -23\leq  -23$  với mọi số thực x

Vậy giá trị lớn nhất của B là -23.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x^{2} = 0$ và $\left | x \right |=0$. Suy ra x = 0.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *